ก่อนจะเริ่มใช้งาน

Welcome to WordPress. Before getting started, you will need to know the following items.

  1. ชื่อฐานข้อมูล
  2. ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล
  3. รหัสผ่านฐานข้อมูล
  4. โฮสต์ฐานข้อมูล
  5. คำนำหน้าตาราง (ถ้าคุณต้องการติดตั้งเวิร์ดเพรสมากกว่าหนึ่งในหนึ่งฐานข้อมูล)

This information is being used to create a wp-config.php file. If for any reason this automatic file creation does not work, do not worry. All this does is fill in the database information to a configuration file. You may also simply open wp-config-sample.php in a text editor, fill in your information, and save it as wp-config.php. Need more help? Read the support article on wp-config.php.

In all likelihood, these items were supplied to you by your web host. If you do not have this information, then you will need to contact them before you can continue. If you are ready…

เริ่มทำงานได้